ALGEMENE INFORMATIE

Spreekuur

De begeleiding op het spreekuur
Het eerste bezoek aan de diëtist van Diëtistenpraktijk Eetstijl duurt 45 tot 60 minuten, de volgende keren 20 tot 30 minuten. De diëtist vraagt naar de reden voor de begeleiding en uw leef- en eetgewoonten. Samen met de diëtist zullen de knelpunten in de voeding en beweging worden besproken en u krijgt adviezen voor verandering van uw leef- en eetstijl. U kunt alles daarna thuis nalezen in de meegegeven folder(s).

Consult en vergoedingen
Onze begeleiding kan op verschillende manieren. Voor een overzicht van consulten en vergoedingen klik hier.

Legitimatie plicht
Tijdens het eerste bezoek aan de diëtist van Diëtistenpraktijk Eetstijl moet u zich legitimeren. Vergeet daarom niet uw Burger Service Nummer en geldige legitimatie mee te nemen.

Voorlichting

Obesitasproject in Oosterbeek voor kinderen met overgewicht
Het project is bedoeld voor kinderen van 4 t/m 17 jaar met overgewicht. Kinderfysiotherapeut Titia Kuipers, Gusta de Haan, gedragswetenschapper GGD Gelderland-Midden en diëtist Els Marcelis werken onderling samen met ouders en kind. De kinderen krijgen individueel een leuke en speelse motorische training, naast begeleiding door een diëtist en een gedragswetenschapper GGD. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen of klik hier voor de folder.

Ge(Zin) in Fit
Diëtistenpraktijk Eetstijl en Buurtsportcoach Joris Maier vanuit Healthclub Juliën hebben in opdracht van gemeente Neder-Betuwe voor kinderen en hun ouders het programma ‘(ge)Zin in Fit’ ontwikkeld. De kinderen krijgen begeleiding van een diëtiste, jeugdverpleegkundige, buurtsportcoach, sportinstructeur en indien nodig van een fysiotherapeut. Ieder kind heeft zijn of haar eigen coach. Het programma is bedoeld voor kinderen en jongeren met overgewicht in de leeftijdgroep van 3 t/m 12 jaar, verdeeld in de groepen van 3 t/m 6 jaar en 7 t/m 12 jaar. De activiteiten vinden bij voldoende animo plaats op locatie: Sporthal de Linie in Ochten en/of Sporthal de Eng te Dodewaard.  Wilt u meer weten of aanmelden? Neem contact op met buurtsportcoach Joris Maier via tel: 06-48072563 of joris@healthclubjulien.nl of diëtiste Wilma Hooft via wilma@eetstijl.nl of via tel: 026-3390379.

Samenwerking

Diëtistenpraktijk Eetstijl werkt samen met verschillende disciplines. Hieronder zetten we een aantal samenwerkingsvormen voor u op een rijtje.

Netwerk Geriatrie Buren en Nederbetuwe
Netwerk voor alle professionals en vrijwilligers(organisaties) die werken met en rondom ouderen (zorg, welzijn, sociaal domein). Deelnemers delen kennis en ervaringen en biedt de kans om andere mensen te ontmoeten. Doel is om belangrijke thema’s met elkaar te bespreken en in samenwerking de zorg voor ouderen in Buren te verbeteren.

Geïntegreerde Eerstelijnszorg Midden-Betuwe
U kunt bij Stichting Geïntegreerde Eerstelijnszorg Midden Betuwe rekenen op kwalitatief goede en op elkaar afgestemde zorg. Dat betekent dat uw gezondheid centraal staat en alle zorgverleners die binnen de stichting zijn aangesloten, werken volgens de richtlijnen en standaarden van de eigen beroepsgroep.

Stichting Geïntegreerde Eerstelijnszorg Midden Betuwe is werkzaam in de gemeente Overbetuwe, met name in de kernen Zetten, Hemmen, Andelst en Herveld. De gemeente Overbetuwe ligt in Gelderland, in het gebied van de stadsregio Arnhem-Nijmegen.

Voor meer informatie, zie www.gezmiddenbetuwe.nl

Oncologienetwerk Oosterbeek
Oncologie Netwerk Oosterbeek eo. is een netwerk van zorgverleners die zijn gespecialiseerd in oncologische begeleiding  in Oosterbeek eo. ​Verschillende disciplines kunnen u ondersteunen en begeleiden bij gezondheidsproblemen met een oncologische achtergrond. Wij hebben het initiatief genomen om samen te werken met als doel om patiënten met kanker of kanker hebben gehad te kunnen informeren welke zorgprofessionals er in uw omgeving zijn.
Oncologienetwerk Oosterbeek eo. werkt samen met Oncologienetwerk Midden Gelderland.

Voor meer informatie, https://www.oncologienetwerkmiddengelderland.nl/Vind-uw-lokale-netwerk/Oosterbeek/

Leveringsvoorwaarden

Algemeen
Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen een diëtist van Diëtistenpraktijk Eetstijl en haar opdrachtgever voor behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen. Onder opdrachtgever wordt verstaan alle cliënten of andere natuurlijke of rechtspersonen, of hun wettelijke vertegenwoordigers die de diëtist raadplegen.
Behandeling gaat uitsluitend via afspraak vooraf.

Verhindering
Afspraken worden in rekening gebracht. Afzeggen kan, dat dient persoonlijk of via de telefoon, eventueel ingesproken op het antwoordapparaat, of via de e-mail te worden gedaan. Alleen als een afspraak minimaal 24 uur van te voren is afgezegd, wordt deze niet in rekening gebracht.

Declaratie – eenheid / Prestaties
Diëtistenpraktijk Eetstijl hanteert de prestaties voor dieetadvisering zoals die door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) zijn vastgesteld. Voor huisbezoeken bestaat daarnaast een uittoeslag, ongeacht reisafstand en reistijd. Voor tarieven klik hier.

Declaraties
Diëtistenpraktijk Eetstijl zal in principe de kosten declareren bij de zorgverzekeraar. Als dit niet mogelijk is, ontvangt de opdrachtgever een factuur. In dat geval is de opdrachtgever zelf betaling verschuldigd.

Betaling
Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn, is de opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de opdrachtgever niet betaalt, zullen alle kosten die verband houden met de inning van deze kosten in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Onder deze kosten worden ook verstaan de kosten van incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Incasso
De diëtist is bij wanbetaling gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, of derden daar mee te belasten. In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 5,00 administratiekosten, bij een 3e betalingsherinnering met € 10,00.

Verschuldigdheid
Bij verschil van mening over de te betalen diensten, zijn de administratieve gegevens van de diëtist bindend, tenzij het tegendeel bewijsbaar is.

Aansprakelijkheid
Het advies van de diëtist is resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen is. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit bij schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband met de opvolging door de opdrachtgever van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld door de diëtist.

Klachten
Uw zorgverlener doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dit te bespreken. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici, via de website. Het klachtenloket is ook per mail of telefonisch bereikbaar: 030 310 09 29 (maandag en vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur) of info@klachtenloketparamedici.nl

Privacy
De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) geeft regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Wij handelen conform deze wet. Zie privacy verklaring.

Wetenschappelijk onderzoek door uw diëtist
Diëtistenpraktijk Eetstijl praktijk doet mee aan het verzamelen van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek door het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel). Het Nivel kent een zeer strikt privacybeleid en ontvangt van ons geen informatie waarmee patiënten direct geïdentificeerd kunnen worden. Patiënten kunnen bij onze zorgverlener(s) meer informatie opvragen en daar ook hun eventuele bezwaar laten registreren. Meer informatie kunt u vinden op de website van Nivel Zorgregistraties eerste lijn: www.nivel.nl/zorgregistraties en voor de privacybescherming: https://www.nivel.nl/nl/NZR/over-nivel/privacybescherming.

Scroll naar boven